วิทยากร

{{ __lang(price,'name') }}

{{ __lang(price,'subTitle') }}

{{ String(price.price).replace(/(.)(?=(\d{3})+$)/g,'$1,') }} ฿

{{ String(price.priceSale).replace(/(.)(?=(\d{3})+$)/g,'$1,') }} ฿

{{ String(price.price).replace(/(.)(?=(\d{3})+$)/g,'$1,') }} ฿

{{ include }}

{{ exclude }}