วิทยากร

ศักดิ์รพี จูธนทรัพย์

รายละเอียด

นักวิชาการฝึกอบรม (Training Specialist)

ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

Related